Đang Thực Hiện

143798 High quality Spyware suite

High quality commercial spyware suite is needed.

Functions: formgrabber, keylogger, many others. Will be discussed later.

Only serious offers, experience would be appreciated.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: c++ programming offers, keylogger spyware, commercial keylogger, formgrabber, keylogger needed, keylogger programming, programming keylogger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) nyc,

Mã Dự Án: #1889974