Đã hoàn thành

129614 Simple C++ Loan Application

No GUI, this should run from the console.

Create a mortgage program to input the amount of the mortgage, the term of the mortgage, and the interest rate of the mortgage. Display the mortgage payment amount.

Then, list the loan balance and interest paid for each payment over the term of the loan. On longer-term loans, the list will scroll off the screen. Do not allow the list to scroll off the screen, but rather display a partial list and then allow the user to continue the list. Allow the user to loop back and enter new data or quit. Insert comments in the program to document the program.

Allow only valid numerical input.

This program should be a procedural C++ program.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: programming loop, numerical programming, loop programming, loop back, for loop in c programming, for loop c programming, c programming for loop, c programming continue, simple loan program, simple loan payment, application loan program, c gui programming, a simple c, simple console, simple c, simple c# program, simple c program , loan, create a simple program, console c, Console application, c# console, simple continue, procedural programming, paid application

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Campbell, United States

ID dự án: #1875782

Được trao cho:

tashstar

all set to start...

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0