Đang Thực Hiện

118518 Simple 4-puzzle Prolog project

A simple prolog project, please refer to the attachment.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: prolog programming, puzzle programming, puzzle project, programming puzzle, simple puzzle, simple prolog project, simple prolog, prolog project, simple programming project

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864687

Đã trao cho:

gstar2002

For a student of computer linguistics Prolog is a must.

$8 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0