Đang Thực Hiện

5757 Software Development

Develop software as indicated

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: Software development, software development c#, develop software/, anything software

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Manhattan Beach, United States

Mã Dự Án: #1756626

Đã trao cho:

$7000 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
6.3