Đang Thực Hiện

2437 Win Acrobat plug-in to Mac

I need to port one simple Adobe Acrobat plug-in ([url removed, login to view] c++) for Windows to Mac Adobe Acrobat for Mac OS X 10.4.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: mac programming, acrobat adobe, win 10, port mac, acrobat, plug adobe, acrobat net, adobe plug, acrobat programming, programming adobe acrobat, windows mac, adobe acrobat programming, win port, programming mac, port net mac, simple mac, programming adobe acrobat net, programming acrobat, visual programming mac, programming adobe, adobe programming, visual mac, acrobat plug, mac windows

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1753306