Đã Đóng

Tetris Clone XNA 4.0 c#

I have some code complete using tutorials, books etc. However when I put new assests into XNA 4.0 the blasted thing errors out I will be hapopy to share the code I have completed. I need a working Tetris clone and am frustrated at this point.

If you need the code I have completed please let me know. or see attached copy

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Lập trình C, Biên tập, Thiết kế trò chơi, Xử lí sự cố

Xem nhiều hơn: tetris xna, tetris code, tutorials programming, tutorials point, programming errors, programming books, programming audio books, c programming tutorials, c# programming books, c programming books, 0 c programming, xna tetris code, xna tetris, xna tetris clone code, c# programming tutorials, c++ errors, c errors, audio books, COPY TUTORIALS, xna programming, programming tutorials, using share point, code xna, audio share, download travian clone working

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1632325

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

Toby20100504

Hi, i think i can help you

$120 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
4.0