Đã Đóng

Tetris Clone XNA 4.0 c#

I have some code complete using tutorials, books etc. However when I put new assests into XNA 4.0 the blasted thing errors out I will be hapopy to share the code I have completed. I need a working Tetris clone and am frustrated at this point.

If you need the code I have completed please let me know. or see attached copy

Kỹ năng: Dịch vụ audio, Lập trình C, Biên tập, Thiết kế trò chơi, Xử lí sự cố

Xem thêm: tetris xna, tetris code, tutorials point, programming errors, programming audio books, programming books, xna tetris code, xna tetris, xna tetris clone code, c errors, audio books, copy tutorials, xna programming, programming tutorials, using share point, code xna, audio share, download travian clone working, ogame clone working, alibabacom clone working sql, travian clone working, travian clone working version, thing clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1632325

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

Toby20100504

Hi, i think i can help you

$120 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
4.0