Đang Thực Hiện

Integrate Background Music File in App

I want to make app what will Integratge Backgfound Music in the App. And make sure, it can't be accecible by end user. (Secured)

this project is reserverd for ineedWorkJob

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Xem thêm: music background, background music app, end user programming, programming app, background music, music app background, file app, background file, app background, ineedworkjob, app integrate, music file, make background project, app programming, project background, programming music, background programming, vanilla integrate user login, music programming, module music background joomla, music background joomla, joomla music background creator, joomla music background cut, joomla music background

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1014561

Đã trao cho:

ineedWorkJob

thanks for your invitation sir..

$100 USD trong 0 ngày
(92 Đánh Giá)
6.3