Đang Thực Hiện

Civilization class and coding

i have a really simple project which is depends on reading book practicing little bit and do exams and disccising

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Điện tử, Kĩ thuật, Verilog / VHDL

Xem thêm: practicing, civilization, simple project coding, project simple coding, bit programming, tell little bit, bit error coding matlab, translate french little bit, little bit text, translate little bit french

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) west melbourne, United States

Mã Dự Án: #1615419

Đã trao cho:

umarghaffar

hi i can do it

$100 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

dobreiiita

Hi, I am confident to handle this project, Please share more detais. Thank you

$100 USD trong 2 ngày
(137 Đánh Giá)
6.2