Đang Thực Hiện

146930 MySpace Friend Site

I need a site made like the website [url removed, login to view] with an admin control panel to add or remove featured users, a grabber to grab someone's picture when they login, etc.

Needs same functionality as [url removed, login to view], as well as the featured user payment sent to my paypal email. Reply for more details.

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: myspace admin, net control programming, email site friend, picture grabber, need details site, paypal admin control, website grabber, picture flash net, add control panel site, flash paypal admin, sent friend, control panel flash, flash email friend, grabber paypal, website email grabber, site friendstorm, net login myspace, myspace net, login site flash, login flash site, grab flash, friend site, flash website admin control panel, email friend website, email friend

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1893108