Đang Thực Hiện

128198 Introductory Lisp program

It's List that is not that difficult.

If you know java or c, you can do it.

I don't have a time, so I need someone can do it for me.

email me if you are interested.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java

Xem nhiều hơn: introductory email, can someone program, lisp time, treo, lisp programming, introductory , time lisp, java lisp, lisp lisp

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) San Diego, United States

ID dự án: #1874366