Đang Thực Hiện

148031 lucen/nutch clucene

looking for someone experienced with lucene/nutch to setup a complete "niche" search engine... I mean complete -- everything... thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Java, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: Nutch, lucene, lucene c#, java lucene, niche search, engine programming, search engine programming, search engine java, nutch search, nutch search engine, lucene search engine java, lucen, java nutch, lucene search, lucene java, java search engine

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

ID dự án: #1894210