Đã Hủy

make a program that can play a puzzle for me (robot) or bot

the game is called swordfighting played at [url removed, login to view] i want a program that can play that game for me beating other opponents. here;s how it works [url removed, login to view] and here's a clip of the game being played by players [url removed, login to view]

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Thiết kế trò chơi, Java, Visual Basic

Xem thêm: robot programming game, play i, java programming program, play programming, programming works, programming robot, play, java play, java program play game, want play, java program game, puzzle program, players game java, game program java, youtube bot program, youtube bot works, program game, java puzzle game, game programming java, swordfight bot, puzzle programming, swordfighting bot, youtube bot programming, puzzle game programming, program game java

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1649043

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

Alexod

I can help you

$750 USD trong 20 ngày
(23 Đánh Giá)
6.2