Đã Hủy

online game bot for puzzle game called rumble

I need a bot that can play me the puzzle called rumble which is played in a game client it has to beat all my opponents here's how the game works in more detail [url removed, login to view]

and here's a video [url removed, login to view]

Before you bid do you're research and tell me when you bid a basic idea of how it will the bot will work like algorithims etc.

Kĩ năng: Lập trình C, Thiết kế đồ họa, Java, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www programming basic java com, work online programming, work online game, watch programming online, programming works online, programming work online, programming online game, online works com, online programming work, online programming java, online programming game java, online programming game, online game programming, online c programming work, java how to programming online, i play programming, game programming online, game programming in c++, basic programming online, basic game programming, algorithims, how to do research online, game programming in c, online video programming, online java programming

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1673109

1 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

HW2qz8HU7

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0