Đang Thực Hiện

145239 Trainer Required

will have to train employees in C# and windows perform Ccounters and IIS counters

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, HTML, Java, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: employees required, trainer, java trainer, counters, programming iis, trainer required java, programming trainer, trainer programming, java train, java trainer required, required java trainer, iis programming, train trainer, trainer required

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1891415