Đã Hủy

Ingenico 5100 tune-up

Hi, I need you to chip/modify an Ingenico 5100 so that i can use it as a grabber to capture credit and debit card tracks as well as their pin numbers. I also want to know if you can modify a keylogger to capture credit card and debit card data. The keylogger will be attached between the pos terminal and the cpu of the computer.

regards,

mdosie

Kĩ năng: Lập trình C, Kĩ thuật điện, Phần mềm cài sẵn, Vi điều khiển

Xem nhiều hơn: ingenico 5100 keylogger, programming a microcontroller, can you use debit card as credit card, can you use a debit card as a credit card, can i use debit card as credit card, can i use debit card as credit, can i use a debit card as a credit card, tune up, POS Terminal, chip pin, credit card debit card, want pin, chip card programming, programming pos, credit card pos, credit card terminal programming, ingenico 5100 pos, chip data, ingenico pos terminal 5100, data terminal, pos keylogger capture, pos pin, pos terminal data, 5100 ingenico terminal pos, ingenico pos keylogger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) birmingham, United Kingdom

ID dự án: #1614111