Đang Thực Hiện

134392 LUDO game in Torque 2D

We need a designer/developer to make a LUDO style game (for 2/3/4/6 networked players) in Torque Game Builder.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL

Xem thêm: designer 2d, torque, game 2d, designer game, need game designer, mysql builder, torque game developer, torque 2d, style game, networked, make mysql game, make game developer, make game torque, game builder, 2d designer, torque developer, game torque, game ludo, style builder, game style, torque game, ludo game, torque game builder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Málaga, Spain

Mã Dự Án: #1880564