Đang Thực Hiện

118204 Get Cell value from Datagrid

I need help with my .Net/C# project.

Trying to get cell value from Datagrid from "gridView_RowDeleting" method like this:

string name = [url removed, login to view][[url removed, login to view]].Cells[2].Text

but it returns NULL.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: need help programming project, get help programming, e value, programming get, get string, value, datagrid, cell, gridview project, project gridview, net gridview, net datagrid, gridview net project, cell net, gridview net, datagrid net, project datagrid, datagrid project, need cell

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864372

Đã trao cho:

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0