Đã hoàn thành

118204 Get Cell value from Datagrid

I need help with my .Net/C# project.

Trying to get cell value from Datagrid from "gridView_RowDeleting" method like this:

string name = [url removed, login to view][[url removed, login to view]].Cells[2].Text

but it returns NULL.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: need help with my programming project, get string c, get help with c programming, get c programming, e value, c programming get, c get string, Value, datagrid, cell, gridview project, net gridview, project gridview, net gridview, net datagrid, net datagrid, gridview net project, gridview net, datagrid net , cell net, gridview net, datagrid net, project datagrid, datagrid project, need cell

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1864372

Được trao cho:

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0