Đã hoàn thành

144160 html end html

Find the first html tag in the file, and copy all text between that tag and the first closing html tag. Copy that into file 1.html. Do that again and again, and output [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], etc.

The input file is essentially a lot of html files in the same text file.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: programming in html, programming html, html programming file, c programming find output, html programming, html c c, html file net, end html, html html, html text input output, net html, file html file, HTML Tag, find text html file, net file find files, net end file, copy lot text, html files, find text html, html end

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Austin, United States

ID dự án: #1890336

Được trao cho:

taleslay

can be done

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0