Đang Thực Hiện

148045 Ludo game

Ludo game in Torque Game Builder.

I have some art for this game and i need to do it in Torque Game Builder. Please, only make a bid if you can implement a mod in T2D.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: programming art, mod programming, game in c++ programming, torque, art builder, builder net, net builder, mod net, game builder, game torque, game ludo, net game, torque game, ludo game, mod builder, torque game builder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Málaga, Spain

ID dự án: #1894224