Đang Thực Hiện

148045 Ludo game

Ludo game in Torque Game Builder.

I have some art for this game and i need to do it in Torque Game Builder. Please, only make a bid if you can implement a mod in T2D.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: programming art, mod programming, torque, art builder, builder net, net builder, mod net, game torque, game ludo, net game, torque game, ludo game, mod builder, torque game builder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Málaga, Spain

Mã Dự Án: #1894224