Đã hoàn thành

Need wordpress poster software...

Hello,

I need a wordpress poster desktop software.

I have 2000 blogs, I want to post articles to all 2000 blogs with 1 click of a button.

There will be a field on the software to enter username and password of the wordpress blogs. (All blogs will have same username and password.)

There will be a browse button to select a text file where there will be list of blogs.

There will be a browse button to select a folder where there are sub-folders, in each sub-folder, there will be text files and an article in each text [url removed, login to view] will randomly take 1 article from each sub-folder and post to each blog, the first line in the text file will be the title of the blog and the rest will be in the [url removed, login to view], if there is 10 sub-folders, software will post 10 articles to each [url removed, login to view] each sub-folder, there can be many text files with article, software will randomly choose 1 article.

There will be a field to enter category, if the category doesn't exist, software will create the category and post in that category.

Software will post it as html.

It will be a multi-threaded software and I will be able to enter how many threads to use.

After completing posting, it will create a text file with list of all the urls of the posts.

There will be a start button.

There will be status bar to show how many blogs have been posted.

I have created this software alredy but there is some bugs and it's not multi-threaded and it's quite slow, I need a really good and stable and fast software.

Happy bidding.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Delphi

Xem nhiều hơn: wordpress poster software, software programming bidding, rest programming, programming in wordpress, programming blogs, programming articles, poster desktop, multi threaded programming, i want to post an article, html programming software, how to start a blog wordpress, how to post articles on blogs, file status 34, c++ wordpress programming, create a poster, click programming software, wordpress.net, multi-threaded, wordpress slow, wordpress programming, wordpress fast, threaded, software posts, posting software, desktop software

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) bangkok, Thailand

ID dự án: #1084334

Được trao cho:

rodelacidera

Hi, please check PMB. regards,

$150 USD trong 5 ngày
(18 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

programster

PLease check PMB

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0