Đang Thực Hiện

128490 NET Appn for Jetteam

Hi Jetteam,

As discussed for the 2nd project.

Thanks

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: appn

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874658

Đã trao cho:

$250 USD trong 1 ngày
(71 Đánh Giá)
6.4