Đã hoàn thành

128489 C++/.NET Appn for Jetteam

Hi Jetteam,

As discussed through PMB.

Thanks.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem thêm: appn, pmb net

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874657

Đã trao cho:

$1100 USD trong 1 ngày
(71 Đánh Giá)
6.4