Đang Thực Hiện

160110 Project Enhancement - for Lavr

as discussed.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Microsoft Access

Xem thêm: net enhancement, manichandran, project lavr, net enhancement, lavr

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Isoteiral, India

Mã Dự Án: #1906299

Đã trao cho:

lavr

Accepted.

$200 USD trong 10 ngày
(72 Đánh Giá)
6.3