Đang Thực Hiện

123920 remove rows from text file

I need windows application which has 2 function:

Function 1

Remove raw from input file 1 where email addres in raw in file 1 exist in file 2.

Input file 1: csv file with record separate by comma. One of data is email address.

Input file 2: each line has 1 email address

Output file: csv file from input file 1 with removed raws. Raw should be remove if email address from this raw is found in file 2

In other word I want to remove my unsubscribers I have in file 2 from file 1.

Function 2:

Merge and de-duplicate 2 fiels with email addresses. Each file has 1 email addres in each row.

I want to merge and de-duplicate two unsubscribers files into 1 which I can then use with function 1

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi

Xem nhiều hơn: word merge, rows, Remove, raw file, csv merge, data merge word, raw data csv, word text windows, file exist, text row, csv raw, merge word, word csv, csv text file, duplicate file, csv file input, word merge record, csv file windows application, file csv, function merge, remove duplicate, net email windows application, text file merge, merge text, duplicate input

Về Bên Thuê:
( 554 nhận xét ) Short Hills, United States

ID dự án: #1870086

Được trao cho:

faprodev

Can be done. (Delphi)

$10 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.2