Đang Thực Hiện

145684 STOP SYN PACKET

HI

i have windows server 2003 i got many syn packet on same time from many connection

i need small script stop this packet and add ip to black list

thx

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: syn, packet, windows script programming, black list, stop packet, script windows server 2003, script windows 2003, script windows 2003 server

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1891860