Đang Thực Hiện

139677 SYN firewall

Hi

i have windows server got ddos attack very high we need

firewall block all udp connection and protect us from syn

ddos attack and don't take high usage of cpu...!!!

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C

Xem nhiều hơn: syn, firewall, ddos, udp server net, server ddos, net firewall programming, block programming, net block firewall, net firewall, net windows firewall, protect ddos, attack server, udp windows, syn attack, protect windows, firewall ddos server protect, ddos protect, ddos firewall, windows udp, attack windows server, firewall ddos, udp programming windows, windows block udp, need ddos, ddos attack

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1885852