Đang Thực Hiện

145862 youtube account maker

Needs to operate in windows, pop the captcha up with a auto-focus set box to type it in

only needs to be single threaded, i want it done in sockets via http proxy...no browser applications will be accepted

more details upon request, payment via escrow

more experienced programmers will receive a higher payment

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi

Xem thêm: pop programmers, pop proxy, escrow payment account, escrow account payment, auto programmers, escrow account set, account escrow, youtube windows, auto focus, net sockets, set youtube, pop maker, captcha box, proxy sockets, auto captcha proxy, net proxy type, want account youtube, browser auto captcha, proxy windows, proxy pop, auto youtube, account auto, want youtube account, programming browser net, youtube browser

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1892038

Đã trao cho:

xhunter12sl

Check Pmb

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0