Đã hoàn thành

Monitoring Software Required / Remote Internet Monitoring

Được trao cho:

hardcoderz

Please check PM.

$1500 USD trong 30 ngày
(16 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $875 cho công việc này

RealInfoTech

I possess 5 years of experience in Asp.Net, C#, Vb.Net, HTML, CSS, MVC, Ajax, Infragistics, SqlServer, DNN, JQuery, MOSS. My portfolio of sites is available for you review at: URL: http://www.geneva-switzerland- Thêm

$250 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0