Đang Thực Hiện

4995 Clone of windows based program

I would like quotes on a clone of the products listed at [url removed, login to view] Individually and for the complete job ..

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Microsoft Access, SQL, Visual Basic

Xem nhiều hơn: programming quotes, visual basic windows clone, windows http, complete program, windows based, visual clone, job program, program clone program, visual basic clone, program clone, clone program, visual basic clone windows

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1755865