Đang Thực Hiện

4733 Grab Text From Metaspy Site

Need a desktop application that grabs the keywords shown on Metaspay Unfiltered [url removed, login to view], then when stopped allows me to save them to a text .txt file. Application needs Start Button Stop Button Save To Button (browse)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem thêm: grab, desktop site, visual text, grabs, text file programming, txt file programming, browse site, programming text file, keywords text, keywords visual basic

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Edinburg, United States

Mã Dự Án: #1755603

Đã trao cho:

rajeshprabhus

Sir Please see the PMB

$40 USD trong 2 ngày
(39 Đánh Giá)
5.2