Đang Thực Hiện

103138 Greasemonkey equiv. for WM5

I need an equivalent of the Greasemonkey (or Trixie) program, for Windows Mobile 2005.

It must be able to use the existant scripts for Greasemonkey (or Trixie).

Paym. by escrow.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Mobile App Development, Visual Basic

Xem nhiều hơn: visual basic programming 2005, programming for windows, paym, greasemonkey, visual basic scripts, trixie greasemonkey, visual basic windows mobile, greasemonkey scripts, greasemonkey trixie, mobile scripts, visual windows mobile, windows mobile visual

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) Milano, Italy

ID dự án: #1849305