Đang Thực Hiện

4129 Looking for WinCE experts!!!

Hello, I'm looking for custom made software for Windows CE. Looking for CE gurus. Use the PMB for more info. Thank you, David

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Mobile App Development, Visual Basic

Xem thêm: software gurus, programming gurus, programming experts, windows ce, gurus, wince custom, wince software, visual basic windows, software wince, wince i, looking experts, pmb windows

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754998