Đang Thực Hiện

159266 satellite tv to pc software

if you have experience in doing satellite tv to pc software, pmb me. thanks !

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, MySQL, Visual Basic

Xem thêm: visual basic programming software, tv programming, satellite programming, basic software programming, basic programming software, satellite software, software satellite, tv pc, pc tv, software programming, pc software

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Selangor, Malaysia

Mã Dự Án: #1905455