Đã hoàn thành

161393 Simple black window

I want an application that just displays a blank, black window pane that is re-sizable and always on top. Why? I play yahoo chess and want to size this window and place it over the advertising that appears on the top of the chess window. Thus the reason for the always on top feature. The application should be absolutely plain - no menus, just an X to close, no scroll bars, no status bar, etc. Just a plain, blank, black window that I can resize to any width and height.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Visual Basic

Xem nhiều hơn: i play programming, window, window application, chess application, window window window, window programming, simple application programming, chess programming, menus bars, visual simple application, plain advertising, scroll bars, simple application visual basic application, scroll menus, yahoo simple, window top visual, visual window top, window top, resize height width, simple chess, visual basic window always top, resize scroll, visual basic yahoo, resize window, window always top window

Về Bên Thuê:
( 45 nhận xét ) Hockessin, United States

ID dự án: #1907582

Được trao cho:

Alamis

Plz check PMB. Thanks.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0