Đang Thực Hiện

138730 Terminal server registry clean

Hello Programers we are after a VBScript preferably to write a terminal server registry key removal tool

the tool needs to do the following

remove the following key for all users

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Internet Setting\User Agent]

see attachment for more details

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Quản trị hệ thống, Visual Basic

Xem thêm: windows registry tool, microsoft visual basic programming, key programming tool, key programming software, internet programers, c programers, the programers, user agent, programers, microsoft terminal server, microsoft server, terminal server user, basic server, agent programming, windows agent, vbscript windows, microsoft windows server, clean server, registry visual basic, registry software, key visual, server programming, visual basic internet programming, basic clean, write windows server

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) ACT,

Mã Dự Án: #1884904