Đang Thực Hiện

138730 Terminal server registry clean

Hello Programers we are after a VBScript preferably to write a terminal server registry key removal tool

the tool needs to do the following

remove the following key for all users

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Internet Setting\User Agent]

see attachment for more details

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Quản trị hệ thống, Visual Basic

Xem nhiều hơn: windows registry tool, microsoft visual basic programming, key programming tool, key programming software, internet programers, c programers, the programers, user agent, programers, microsoft terminal server, Microsoft server, terminal server user, basic server, agent programming, windows agent, vbscript windows, Microsoft Windows Server , clean server, registry visual basic, registry software, key visual, server programming, visual basic internet programming, basic clean, write windows server

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) ACT,

ID dự án: #1884904