Đã hoàn thành

Reconnect Database for website

Được trao cho:

FilipMa

Hello i can do this for you. Please check my profile/review and portfolio.

$30 USD trong 0 ngày
(61 Đánh Giá)
5.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

yopesh

Hi, I sent a PM.

$30 USD trong 1 ngày
(219 Nhận xét)
7.2
tonmay

Can be done right now. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(55 Nhận xét)
6.8
jsr3

I understand your requirements and ready to start right now. Please check your message box for more details.

$30 USD trong 1 ngày
(59 Nhận xét)
6.2
Riodan

Can do the job and ready from now

$30 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
1.5
panwarsoft

I can do this within 1 hrs.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Githumbison

hello, am a database expert, i will do t for you, check pms

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0