Đang Thực Hiện

Dialog 14580 Bluetooth Embedded Design

Đã trao cho:

ChewGekKhim

Hi, It's me Relevant Skills and Experience thank you Proposed Milestones $55 USD - OK

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $99 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(13 Đánh Giá)
4.6
$30 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
4.7
$155 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
1.8