Đã hoàn thành

Dialog 14580 Bluetooth Embedded Design

Đã trao cho:

ChewGekKhim

Hi, It's me Relevant Skills and Experience thank you Proposed Milestones $55 USD - OK

$55 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(24 Đánh Giá)
5.0
$155 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
1.8