Đã Đóng

Tạo File cài đặt, mã hóa code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng

Tạo File cài đặt, mã hóa code cho Amibroker từ AFL sang DLL kèm theo khóa bảo vệ và giới hạn thời gian sử dụng.

Kĩ năng: Lập trình C, Thiết kế trang web, Mobile App Development, Lập trình C++, Amibroker Formula Language

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33164187