Đã Đóng

định vị gps (neo-6m) đơn giản sử dụng msp430g2553

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

george19921014

Hello! Nice to meet you! I have read your project carefully. I am very interested in your project. I am a Microelectronics and Automation engineering expert. I have a lot of experience on ARM, FPGA, DSP, Arduino, Raspb Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.0