Đã Đóng

MARKET GURU

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

davidkim24

MARKET GURU Hey! i have read your project description and I'm confident i can do this project for you perfectly. I have skills in Software Development, Customer Support, Sales Promotion, Big Data Sales and C Program Thêm

$15 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0