C++ Programming expert needed -..... -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need the C++ Programming expert needed for my current job. Details will be shared with winning bidder.

Lập trình C Kiến trúc phần mềm Lập trình C++

ID dự án: #34032732

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở