Đang Thực Hiện

VB 2 VC

I have a few VB code and want them to be converted to VC.

See the attached file.

Kỹ năng: Lập trình C, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: vb n, vb c, VC++, VB, c++ vb, c vb, kia, riazi, attached file

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #13667

Đã trao cho:

riazi

I have developed any systems and applications both web based and standalone. I do it for you with best results.

$40 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
5.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

netcoder

Hi, I think I can do it:-)! Best regards, rentacoder:-)

$44 USD trong 4 ngày
(64 Đánh Giá)
5.6
nguyendhex

I have developed many systems and applications by VB and VC++. I can do it for you with best results. Thanks

$40 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
5.6
soner

I can do this easily. Please contact if interested.

$100 USD trong 4 ngày
(4 Đánh Giá)
5.3
eparadise

sir we are 100% sure that you are 100% statisfied from our work

$39 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0