Đang Thực Hiện

Thunderbird receive messages after seconds

Hello,

we need customise the behaviour of thunderbird email client. Right now it is possible to receive messages after only 1 minute, we want to be able to receive messages every few seconds.

This is for our local system, not for some outside mail server.

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: local programming, thunderbird receive messages seconds, seconds, behaviour, email receive, receive email, receive mail, email server outside, thunderbird mail, thunderbird email, minute seconds, mail thunderbird, local outside contractor, want personal proxy server, transfer local wordpress server, want build game server

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Prague, Czech Republic

Mã Dự Án: #1041867

Đã trao cho:

vietitdotinfo

Please check your PMB

$200 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $157 cho công việc này

WangJin

Hi. Please check your PMB. Thank you.

$300 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
4.5
zishanrbz

i need full details for the work

$150 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
TheArseneLupin

Hi, I can do this in less then 50hours. I already have the development envirement ready. You only pay upon job completion.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0