Đã hoàn thành

Write Some Software - 2

Đã trao cho:

$50 USD trong 2 ngày
(43 Đánh Giá)
5.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

$35 USD trong 40 ngày
(52 Đánh Giá)
5.0
$35 USD trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mohammadalauddi6

I shall do the work

$35 USD trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nuclectro

I have a good experience with c and cuda, so I'm interested in your project. Relevant Skills and Experience C programming. cuda Proposed Milestones $40 USD - 2 days of works depends on the project

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0