Đang Thực Hiện

Bayesian Email FIlter

I need a bayesian spam filter for email .

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: bayesian filter, filter, bayesian, spam filter email, filter programming, email filter, spam filter

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bucuresti, Romania

Mã Dự Án: #1082657

Đã trao cho:

balramc

Please check message.

$50 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

kymhorsell

Can build or adapt something for you using Baysean or other ML methods.

$100 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
topcoder0

I easily can do it

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0