Đang Thực Hiện

Change the UI of Desktop based .NET project.

Job Description:

Hello Guys,

I wanted to change the UI of the already existing Desktop based .NET project.

Can you please anybody do this??

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, ASP.NET, Microsoft SQL Server, MVC

Về khách hàng:
( 20 nhận xét ) ZAKIR NAGAR JAMIA NAGAR, India

ID dự án: #35283055