create a WCF [login to view URL] binding connection on server

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

i need to create a WCF [login to view URL] binding connection on server.

this connection will allow app to authenticate thru the wcf

work via anydesk or ultra viewer on my server

Lập trình C# Microsoft SQL Server .NET Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37208278

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$50 cho công việc này

kmpal

Hi, I am interested to work on this task, I am an expert developer with vast experience. Kindly discuss/share details. Thanks and reagrds. Khalid

$50 USD trong 2 ngày
(78 Nhận xét)
6.4