Đã Đóng

C# desktop developer - windows service

I have a bunch of projects that need some code changes. The code is in C++ and C#. Looking for a good developer.

Kĩ năng: Lập trình C#, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #34381044