Đã Đóng

C# desktop developer - windows services

Job Description:

I'm looking for a developer who has experience working with windows services

Kĩ năng: Lập trình C#, .NET, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35780198