Đã hoàn thành

facial Expression

Được trao cho:

jgenato2

facial recognition Relevant Skills and Experience c#, emcugv Proposed Milestones $40 USD - Whole app

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

$25 USD trong 40 ngày
(0 Nhận xét)
0.0